Skip to main content

*Sold* Hallberg-Rassy 412

4 900 000 SEK

 – – – – – Please scroll down for English version – – – – –

Tänk dig en helt varvs-ny Hallberg-Rassy som är sjösatt och som används som demobåt. Korta turer för att intresserade skall få en uppfattning om hur båten seglar och hur planlösningen fungerar till sjöss och i hamn. De som kommer ombord ser att båten är ny och att den inte används privat.

Precis det intrycket får vi, när vi kommer ombord i HR 412, VICTORIA. Ägaren vill berätta om båten och jag tvekar att lägga mitt anteckningsblock på salongsbordet, för det finns inte den minsta repa i den lackade ytan.

Efter leverans från varvet på Orust seglade förste ägaren till Helsingborg i södra Sverige. De seglade några år mycket korta turer i Öresund och under 2020 var båten inte ens sjösatt.

Nuvarande ägare har seglat längs västkusten i år och är nu, som eskaderledare på en seglats till Bornholm. Vi räknar med att få VICTORIA till vår marina i Henån i början av september, så att vi kan börja visa denna exceptionellt välhållna HR 412.

Med HR 412 har designern German Frers skapat en av varvets mest välseglande och snabbaste båtar, utan avkall på komfortkrav vid långfärdssegling

Ett modernt segelplan där segelytan fördelas till lite större storsegel och bara lite överlappande genuafock gör det bekvämt på kryssbogar. ”Push button” kontroll av segel och elektriska fram- och back-winchar gör seglingen så smidig att besättningen bara kan sitta och njuta av själva seglingsupplevelsen. Det mesta under segling kontrolleras från styr piedestalen, vilket också ökar säkerheten vid frisk vind till havs.

VICTORIA har en förlig hytt och två akterhytter. Alla tre med dubbelkoj. En toalett direkt om stb. vid nedgångstrappan och en toalett på bb-sida mellan salongen och förliga hytten. Denna planlösning gör det bekvämt för sex personer ombord. (se skiss över planlösningen längre ner i denna presentation)

Naturligtvis är det, som i alla båtar från Hallberg Rassy varv, mycket hög kvalité i alla inredningsarbeten.

Key facts

 • Exceptionellt lite använd och mycket välhållen
 • Tre dubbelhytter och två toaletter med dusch.
 • Elektrisk rullmast (Seldén)
 • Rullsystem till förstaget med Furlex-rullen under däck (Seldén)
 • Modern rigg med svepta spridare och lätthanterligt segelplan
 • Elektriska skot-winchar med fram- och backfunktion (Lewmar 50 REVO)
 • Elektriskt ankarspel för och akter med spolpump till akterankare
 • Motor Volvo Penta D-2 75, 75hk
 • Gori-propeller
 • Motortimmar lite drygt 100 (motsvarar normalt bara en säsong)
 • Dubbla bränsle- och vattentankar
 • Bog- och häckpropeller med gemensam kontroll för sidoförflyttning av båten
 • Raymarine nav-instrument och autopilot
 • Mikrovågsugn (förutom gasolspis)
 • Kyl med tre upptagbara korgar
 • Frys under diskbänk
 • Tryckvattenpump med tryckutjämningstank för jämnt vattentryck i alla kranar
 • Färskvattendusch vid badplattform med varmt och kallt vatten

Kontakta gärna Berthon Scandinavia för ytterligare info och bokning av visning!

 

 – – – – – English version – – – – –

Can you imagine a brand new Hallberg-Rassy that is launched and used only as a demo boat. Short trips for prospective buyers to get an idea of how this yacht sails and how the layout works at sea and in port. When you get on board, your impression will be that it is a new yacht and not used privately.

That’s the impression we get when we get on board HR 412, VICTORIA. The owner wants to tell me about the yacht and I hesitate to put my notebook on the saloon table, because there is not the slightest scratch in the varnished surface.

After delivery from the boat yard at Orust the first owner sailed to Helsingborg in southern Sweden. They sailed a few short trips in Öresund and in 2020 the boat was not launched.
The present owner have sailed along the west coast of Sweden this year and finally, as a squadron leader, a trip to Bornholm in the southern Baltic Sea.
VICTORIA is now in our marina in Henån on the island of Orust on the west coast of Sweden.

With HR 412, the designer German Frers has created one of Hallberg Rassy’s most well sailing and fastest yachts, without sacrificing comfort requirements for long-distance cruising.
A modern rig where the sailing surface is split in a slightly larger mainsail and only slightly overlapping genoa jib makes it comfortable when tacking.
Push button “controls of sails and electric forward and reverse winches make sailing so smooth that the crew can just sit and enjoy the sailing experience itself.
Most things while sailing are controlled from the steering pedestal, which also increases safety in strong winds at sea.

VICTORIA has one forward cabin and two aft cabins. All three with double berth. One heads directly to starboard side of the entrance stairs and one heads to port side between the saloon and the forward cabin. This layout makes it comfortable for six people on board (see the layout drawing further down in this presentation). Of course, as in all yachts from Hallberg Rassy boat yard, it is very high quality in all interior work.

Key facts

• Exceptionally little used and very well maintained
• Three double cabins and two toilets with shower
• Electric in-mast furling (Seldén)
• Electric furling system for genua, drum below deck (Seldén)
• Modern rig with swept spreaders and easy to handle sails
• Electric sheet winches with forward and reverse function
• Electric windlass forward and aft
• Engine Volvo Penta D-2 75, 75 hp, approx 160 hrs.
• Gori propeller
• Double fuel and water tanks
• Bow and stern thruster
• Raymarine navigation instruments and autopilot
• Micro wave oven
• Fridge with three separate baskets
• Freezer underneath the kitchen-sink
• Fresh water shower at swimming platform with hot and cold water

For further information please contact Berthon Scandinavia!

Brand: Hallberg-Rassy
Model: 412
Location: Göteborg
Length (meters): 12.61
Width (meters): 4.11
Depth (meters): 1.99
Detailed specification: Download
Presented by
Bo Lennström
+46 701 692 398

Contact Berthon Scandinavia